پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

The 5th National Conference on Psychology, Social Consultation and Social Work

پوستر پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر خمینی شهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش
روانشناسی و مشاوره و اعتیاد
روانشناسی و مشاوره ومدرنیته
روانشناسی و مشاوره ومذهب
روانشناسی و مشاوره وبهداشت و درمان
روانشناسی و مشاوره وصنعت و سازمان
روانشناسی و مشاوره ورفتارهای غیر قانونی
روانشناسی و مشاوره وخانواده
مددکار اجتماعی و آسیبهای اجتماعی نوپدید
مددکار اجتماعی وپیشگیری اجتماعی
مددکار اجتماعی وسلامت خانواده
مددکار اجتماعی واخلاق حرفه ای
روش های نوین درمان اعتیاد
اثربخشی روش های نوین درمان اعتیاد
باز معرفی روش های نوین پیشگیری از اعتیاد
فرصتها ، موانع ، تهدیدات و چالش های برون رفت از اعتیاد
جایگاه و نقش حرفه های یاورانه در  پیشگیری از مواد مخدر صنعتی 
جایگاه حرفه های یاورانه در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر
جایگاه حرفه های یاورانه در مواجه با افراد دچار بحران
رفتار های پر خطر در جامعه و روش های پیشگیرانه
آسیب شناسی خانواده و جایگاه حرفه های یاورانه در حفظ و تحکیم خانواده
مددکاری اجتماعی و آسیبهای اجتماعی نوپدید مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی