اولین کنفرانس ملی دوام بتن، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی دوام بتن

First National Conference on Concrete Durability

پوستر اولین کنفرانس ملی دوام بتن

اولین کنفرانس ملی دوام بتن در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن بتن ایرانانجمن بتن ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دوام بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دوام بتن