دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

پوستر دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،موسسه عالي سيماي دانش و دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی