اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،موسسه عالي سيماي دانش در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی