اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط موسسه عالی سیمای دانش در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی