ششمین همایش مقررات ملی ساختمان، اسفند ماه ۱۳۹۳

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

پوستر ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي مباحث مقررات ملي ساختمان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش مقررات ملی ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش مقررات ملی ساختمان