اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته، خرداد ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

1st New and Advanced Materials International Congress

اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته