پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران

The 5th Iranian Congress of Medical mycology

پوستر پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران

پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی قارچ شناسی پزشکیانجمن علمي قارچ شناسي پزشكي ايراندانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.