دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۱

دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران

دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط ، در شهر اهواز برگزار گردید.