دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، بهمن ماه 91

دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران

دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای مورد بحث در دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران : Epidemiology of fungal Opportunistic mycosis Fungal products ( Mycotoxins , Enzymes ) Evaluation of antifungal drugs Immunology and serology of fungal infections traditional ( Herbal ) medicines Molecular identification of fungi