اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پوستر اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه به تئوری حرکت قاره ها و فعالیت گسلها بویژه در دوران چهارم زمین شناسی، نقش گسلها و آتشفشانها در ایجاد زلزله ها واضح و آشکار است.گسلهای فعال در صفحات مختلف زمین، زلزله های فراوانی ایجاد می کنند و از این فرایند مخاطرات فراوانی متوجه ابنیه ها، مستحدثات، انسانها و منابع انرژی در سطح زمین می باشد.شناسائی مناطق مستعد لرزه خیز و پدیده زلزله و روشهای جلوگیری از تخریب و مقاوم سازی ابنیه ها و ایمن سازی خطوط انتقال انرژی از مهمترین فعالیتهای علمی و پژوهشی در راستای مقابله با زلزله می باشند.این همایش با محورهایی که در آن تعریف شده می تواند نقش مهمی را در شناسایی و مبارزه با مخاطرات ایجاد نماید.به همین منظور این واحد دانشگاهی برآن شده تا با همکاری سایر ارگانها ذیربط همایش ملی با عنوان:«زلزله شناسی و مهندسی زلزله»اجرا نماید تا کانونی جهت حضور متخصصین و ارائه نظرات آنها در یک جمع علمی باشند.

 

 

محورهای همایش:

زلزله شناسی
-لرزه زمین ساخت و دیرینه لرزه شناسی
- زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری
- زلزله شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین
- پیش بینی و هشدارهای پیش از وقوع

مهندسی ژئوتکنیک
- ابنیه خاکی (پی، دیوار حایل، سدهای خاکی، ابنیه های زیر زمینی و ....)
- اثرات ساختگاه و اندر کنش خاک وسازه
- مطالعات آزمایشگاهی و صحرائی
- مخاطرات ژئوتکنیکی

مهندسی زلزله
-مطالعات مرتبط با مهندسی زلزله در سه زمینه ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های خاص
- مدل سازی و تحلیل دینامیکی سازه ها
- طراحی لرزه ای
- بهسازی لرزه ای، فناوری و روشهای نوین
- مطالعات آسیب پذیری و برآورد خسارت لرزه ای
- مباحث آئین نامه ای
- روشهای آزمایشگاهی
- اندازه گیری، شناسایی و پایش لرزه ای
- کنترل لرزهای سازه ها
- درسهای زلزله های اخیر
- بهسازی لرزه ای ابنیه تاریخی

مدیریت خطر پذیری لرزه ای
- نو سازی و توسعه شهری - منطقه ای مبتنی بر دیسک زلزله
- مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله
- مدیریت خطر پذیری در شهرها و مناطق روستائی
- آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع رسانی
- مدیریت واکنش اضطراری، باز توانی و باز سازی
- فن آوریهای نوین در مدیریت خطر پذیری و بحران



مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله