اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا

پوستر اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا

اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پايا شهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا