چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

The 4th annual Conference on Business Management and Economics

پوستر چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار