نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا، تیر ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا

First National Conference on Dynamic Systems Modeling and Simulation

پوستر نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا

نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا