اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، آبان ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی

The first national conference on medicinal plants, entrepreneurship and commercialization

پوستر اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جیرفت،انجمن گیاهان دارویی ایران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی