دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع

Second Conference on Management, Accounting and Industrial Engineering

پوستر دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع