نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع

First Conference on Management, Accounting and Industrial Engineering

پوستر نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع

نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع