اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب

The first international conference and the second national conference on modeling and new technologies in water management

پوستر اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب