اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب

The first National Modeling Conference and New Technologies in Water Management

پوستر اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب

اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب