اولین همایش صنایع معدنی، خرداد ماه ۱۳۸۹

اولین همایش صنایع معدنی

1st Mineral Industries Conference

اولین همایش صنایع معدنی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش صنایع معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش صنایع معدنی