کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

پوستر کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران