اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

پوستر اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه اسوه و با همكاري دانشگاه آتاترك تركيه در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری