بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، تیر ماه ۱۳۹۹

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

21st National Conference on Medical Education

پوستر بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي معاونت آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در شهر تهران برگزار گردید.