بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

20th National Conference on Medical Education and 12th Shahid Motahari Educational Festival

پوستر بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران برگزار گردید.