اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی، بهمن ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

Iran Membrane

پوستر اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی