دومین همایش بین المللی معماری، عمران علوم زمین و محیط زیست سالم، دی ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی معماری، عمران علوم زمین و محیط زیست سالم

The second international conference on architecture, civil engineering, earth sciences and healthy environment

پوستر دومین همایش بین المللی معماری، عمران علوم زمین و محیط زیست سالم

دومین همایش بین المللی معماری، عمران علوم زمین و محیط زیست سالم در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی معماری، عمران علوم زمین و محیط زیست سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی معماری، عمران علوم زمین و محیط زیست سالم