اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم

The first international conference on architecture, civil engineering, earth sciences and healthy environment

پوستر اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم

اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم