دومین کنفرانس مکانیک، برق و علوم مهندسی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس مکانیک، برق و علوم مهندسی

Second Conference on Mechanics, Electrical and Engineering Sciences

پوستر دومین کنفرانس مکانیک، برق و علوم مهندسی

دومین کنفرانس مکانیک، برق و علوم مهندسی در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک، برق و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مکانیک، برق و علوم مهندسی