اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق و علوم مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق و علوم مهندسی

1st International Conference on Mechanical, Electrical engineering and Engineering Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق و علوم مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق و علوم مهندسی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق و علوم مهندسی