کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک، آبان ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک

International Conference on Electrical Students and Engineers, and Clean Energy

پوستر کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک

کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک