نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار، تیر ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

First National Conference on Management, Ethics and Business

پوستر نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز،موسسه آموزش عالي آپادانا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار