دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

2 nd . National Conference on Management, Economy and Calculating Sciences of IRAN

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي، آموزشي و پژوهشي أرگ مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران