اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا، مهر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا

The first international conference of mechanical and aerospace engineering students

پوستر اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا

اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا