نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین

The first national conference on modern materials

پوستر نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین

نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه یزد،پژوهشکده مواد نوین سرامیکیسازمان جهاد دانشگاهی استان یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین