چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

Fourth National Conference on Materials Engineering, Chemical Engineering and Industrial Safety

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی