پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

5th National Conference of Metals and Materials Formaing

پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران