چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

4th National Conference of Metals and Materials Formaing

چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۴ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران