اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The first international conference of political science, management, economics and accounting

پوستر اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری