اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی

Ist International Conference on LUT DESERT TOURISM (local and International opportunities)

پوستر اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی