دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی

Second Conference on Law, Political Science and Humanities

پوستر دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی

دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی