اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی

1st Conference on Law, Political Science and Humanities

پوستر اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی

اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی