اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

The first congress of law, political science and social science students

پوستر اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی