ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)

The 6th National Conference of Psychology (Life Science)

پوستر ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی) در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)