پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)

Fifth National Conference on Psychology (Life Science)

پوستر پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)

پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی) در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)