اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)

The first national conference on linking education with society, organizations and industries (challenges and solutions)

پوستر اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)

اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها) در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)