نخستین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام، شهریور ماه 94