دومین همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

second International Conference for Literature, History and Cultural Studies Students

پوستر دومین همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

دومین همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی