همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی، دی ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

International conference of students of literature, history and cultural studies

پوستر همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی