نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)

19th congress of khorsan optometry

پوستر نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)

نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی) در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی اپتومتری ایرانانجمن اپتو متري خراسان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی) مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)