هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان

Eighteenth Khorasan Optoelectric Congress

پوستر هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان

هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی اپتومتری ایرانانجمن اپتومتري خراساندانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان