اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

First National Conference on Crisis Management, Safety, Health, Environment and Sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار