اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

پوستر اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بین المللی چابهار ،دانشگاه بين المللي چابهار در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش