اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

The first national conference on the new achievements of physical education and sports

پوستر اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بین المللی چابهار،دانشگاه بين المللي چابهار در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش